STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3 Thị xã Ayun Pa Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết