1
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
3
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
4
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
5
Cấp bản sao từ sổ gốc
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
6
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
7
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
8
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
9
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
UBND Thị xã Ayun Pa (Tư pháp)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết