STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết