STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Thị xã Ayun Pa Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết