STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 3 Huyện Đak Pơ Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết