1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Huyện Đak Pơ (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
2
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)
Huyện Đak Pơ (Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết