1
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Sở Giáo dục và Đào tạo (Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
2
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Sở Giáo dục và Đào tạo (Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
3
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc
Sở Giáo dục và Đào tạo (Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết
4
Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm
Sở Giáo dục và Đào tạo (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết