1
Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm
Sở Giáo dục và Đào tạo (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết