1
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc
Sở Giáo dục và Đào tạo (Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ)
Mức độ 3 Nộp hồ sơ Chi tiết