Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Tên thủ tục
Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo quy định của pháp luật lao động.
Bước 2: Đơn vị lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị trước khi ký quyết định ban hành.
Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký Quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị. Sau 5 ngày kể từ ngày ký Quyết định, đơn vị phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội.
Bước 4: Sở Lao động- TB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Giám đốc Sở ký ra Thông báo về việc đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp.
Bước 5: Gửi thông báo tới doanh nghiệp có liên quan.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Lao động- TB&XH
Thành phần hồ sơ
- Công văn đề nghị đăng ký;
- Quyết định ban hành nội quy lao động;
- Bản nội quy lao động;
-Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
- Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động;
- Bản thoả ước lao động tập thể.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Không
Kết quả thực hiện
Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý
Tập tin đính kèm