Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Tên thủ tục
Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
Bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện
Người sử dụng lao động
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.
Kết quả thực hiện
Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Không
Căn cứ pháp lý
Bộ luật Lao động, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
Tập tin đính kèm