Đăng ký danh sách đấu giá viên

Tên thủ tục
Đăng ký danh sách đấu giá viên
Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Lĩnh vực
Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận và viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 2: Đến ngày hẹn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp nhận Thông báo bằng văn bản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp về việc đăng ký, bổ sung, thay đổi danh sách đấu giá viên hoặc Sở Tư pháp gửi thông báo qau bưu điện đến tổ chức bán đấu giá. Trường hợp từ chối Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản.
 
Cách thức thực hiện
Thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc gửi qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ
 Văn bản đề nghị của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, kèm theo danh sách đấu giá viên;
-  Bản sao Chứng chỉ hành nghề đấu giá;
-  Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động. 
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Tổ chức    
Lệ phí
chưa quy định
Điều kiện thực hiện
không
Kết quả thực hiện
Thông báo bằng văn bản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp về việc đăng ký, bổ sung, thay đổi danh sách đấu giá viên
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
không
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/1010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
 
Tập tin đính kèm