Xác nhận mộ trong nghĩa trang

Tên thủ tục
Xác nhận mộ trong nghĩa trang
Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Lĩnh vực người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1. Đối tượng làm Giấy đề nghị xác nhận đến nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Định.
Bước 2. Căn cứ vào hồ sơ và mộ đang quản lý trong nghĩa trang, Sở Lao động Thương binh và xã hội cấp giấy xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang cho thân nhân
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang.

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Không
Kết quả thực hiện
Giấy xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Đơn viết tay của thân nhân gia đình liệt sĩ đề nghị xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh số 26/2005/PL -UBTVQH ngày 29/6/2005 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội.
- Pháp lệnh số 04/2012/PL -UBTVQH ngày 16/7/2012 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 Thông tư liên Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.
Tập tin đính kèm