Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Tên thủ tục
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan thực hiện
Sở Tài Nguyên - Môi Trường
Lĩnh vực
Lĩnh vực khoáng sản, địa chất
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh quyết định:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng Giấy phép thăm dò khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa; hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho UBND tỉnh quyết định, cấp phép.

- Bước 3: Trả kết quả:

Sau khi UBND tỉnh quyết định việc chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản và nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

* Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc gửi qua đường bưu điện (số: 17 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai);

* Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 – 10h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản chính:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng;

- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:

- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tính đến thời điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng: nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

* Số lượng hồ sơ:              01        (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của cơ quan, tổ chc hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Lệ phí

Lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng của Giấy phép đã cấp/1 lần cấp

Điều kiện thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại Luật khoáng sản.

2. Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại Luật Khoáng sản: nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa mỏ vào khai thác thì được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

3. Khu vực được phép khai thác không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khoáng sản.

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.

 

Kết quả thực hiện

Giấy phép                                 

Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.

 - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản.

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của  Bộ Tài Chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản..

- Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Tập tin đính kèm