Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

Cơ quan thực hiện Huyện Krông Pa
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ qua mạng.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện Qua mạng
Thành phần hồ sơ - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Kết quả thực hiện  Tiếp nhận thông báo
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
Tập tin đính kèm