Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

Cơ quan thực hiện Huyện Krông Pa
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện Qua mạng
Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện - Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh gửi Thông báo chấm dứt hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh thị xã nơi đã đăng ký, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
 
Kết quả thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND thị xã ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai Thông báo chấm dứt họat động kinh doanh
Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định số 43/2010
Tập tin đính kèm