Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Tên thủ tục
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Cơ quan thực hiện
Huyện Kông Chro
Lĩnh vực
Nội vụ
Trình tự thực hiện
Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa.
Bước 2. Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra;
Bước 3. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện.
Bước 4. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo kết quả khen thưởng, chuẩn bị hiện vật khen thưởng cấp phát cho đơn vị trình khen.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
- Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận động câp xã, có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã;
- Biên bản kiếm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hóa của Ban vận động cấp xã hàng năm, 3 năm;
- Công văn đề nghị của ủy ban nhân dân cấp xã;
Thời hạn giải quyết
Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch UBND cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Chủ thể là tập thể có thành tích được đề nghị khen thưởng theo quy định:
Điều 30 (Luật Thi đua, khen thưởng).
Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa được xét tặng cho thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triến;
2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú;
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp;
4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
Khoản 2, Điều 8. Điều kiện công nhận và khen thưởng (Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh):
2. Điều kiện xét và công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” và tương đương:
Thôn, làng đạt Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” và tương đương phải đạt từ 85 điểm trở lên.
Tổ dân phố và tương đương đạt Danh hiệu văn hóa phải đạt từ 90 điểm trở lên.
Kết quả thực hiện
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu và hiện vật
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.
- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định sổ 65/2014/NĐ-CP;
- Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa"; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;
- Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương dương trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;
- Quyết định số 15/2015/QD-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bố sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND;
Tập tin đính kèm

Nhận thêm hỗ trợ

HỎI ĐÁP

Phân hệ hỏi đáp được xây dựng để thuận tiện cho việc tiếp nhận các thắc mắc của công dân trên cổng dịch vụ công. Để gửi câu hỏi, vui lòng bấm nút Gửi hỏi đáp, điền đầy đủ và chính xác các thông tin (tiêu đề, địa chỉ,số điện thoại…) vào các ô theo mẫu hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

BƯU ĐIỆN HỖ TRỢ

Hỗ trợ miễn phí, tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, tạo mail cho Khách hàng, tạo tài khoản đăng kí cổng thông tin điện tử, scan Hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ chuyển phát thu phí, giá cước dịch vụ, số điện thoại – địa chỉ liên hệ.

Bưu điện tư vấn

ZALO OA

Zalo OA là trang thông tin chính thức của cổng dịch vụ công, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Quan tâm ngay để nhận thông báo về trạng thái, tra cứu hồ sơ, các thông tin nỗi bật.