Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Tên thủ tục
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Cơ quan thực hiện
UBND Huyện Đức Cơ
Lĩnh vực
Nội vụ
Trình tự thực hiện
Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng.
Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, tổng hợp chung trình Hội đồng Khoa học, sáng kiến. Hội đồng Khoa học, sáng kiến xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ... trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, công nhận