STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 XỬ LÝ BÁO MẤT ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Xử lý báo mất điện Nộp hồ sơ Chi tiết
2 THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Nộp hồ sơ Chi tiết
3 THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thay đổi thông tin đã đăng ký Nộp hồ sơ Chi tiết
4 KIỂM TRA CÔNG TƠ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thiết bị đo đếm Nộp hồ sơ Chi tiết
5 THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN/ THAY ĐỔI LOẠI CÔNG TƠ Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thiết bị đo đếm Nộp hồ sơ Chi tiết
6 THAY ĐỔI VỊ TRÍ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Thiết bị đo đếm Nộp hồ sơ Chi tiết
7 CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠM NGỪNG SỬ DỤNG ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
8 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
9 GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Hợp đồng mua bán điện Nộp hồ sơ Chi tiết
10 THAY ĐỔI CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Mức độ 3 Công ty Điện lực Gia Lai Cấp điện mới Nộp hồ sơ Chi tiết