Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 592_13.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 592_13.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Puih H'BLir(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân Puih H'BLir(CN Ia Grai)
Ngày nhận 04/10/2018
Ngày trả dự kiến 15/10/2018
Trạng thái Đang xử lý