Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 592_4Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân
Trích yếu 592_4Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân - Ksor Kin
Tên tổ chức, cá nhân Ksor Kin
Ngày nhận 15/10/2018
Ngày trả dự kiến 05/11/2018
Trạng thái Đang xử lý