Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 592_12Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Trích yếu 592_12Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất - RCơm Sít ( CN Ia Grai )
Tên tổ chức, cá nhân RCơm Sít ( CN Ia Grai )
Ngày nhận 18/09/2018
Ngày trả dự kiến 25/09/2018
Trạng thái Đang xử lý