Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN CHƯ PƯH
Tên thủ tục 592_22Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ
Trích yếu 592_22Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ - Phan Cẩm - Mai Dũng (T 055494, kèm 01 TBS)
Tên tổ chức, cá nhân Phan Cẩm - Mai Dũng (T 055494, kèm 01 TBS)
Ngày nhận 28/12/2018
Ngày trả dự kiến 07/02/2019
Trạng thái Đang xử lý