Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND Huyện Kbang
Tên thủ tục QT33. Huyện Kbang Sở - Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Trích yếu QT33. Huyện Kbang Sở - Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Trần Văn Dương - Trịnh Công Nội
Tên tổ chức, cá nhân Trần Văn Dương - Trịnh Công Nội
Ngày nhận 01/03/2018
Ngày trả dự kiến 13/04/2018
Trạng thái Đang xử lý