Tính từ 1/2020 đến nay toàn Tỉnh Gia Lai thực hiện
 • Đã nhận 58hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 98.0%
 • Từ chối 2(3.0%)
 • Đã xử lý 26hồ sơ
 • Sớm 26(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 30hồ sơ
 • Đúng hạn 29(97.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 1(3.0%)
 • Đã nhận 68hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 84.0%
 • Từ chối 11(16.0%)
 • Đã xử lý 23hồ sơ
 • Sớm 23(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 34hồ sơ
 • Đúng hạn 25(74.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 9(26.0%)
 • Đã nhận 2hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 2hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 2(100.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 13hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 82.0%
 • Từ chối 2(15.0%)
 • Đã xử lý 8hồ sơ
 • Sớm 6(75.0%)
 • Đúng hạn 2(25.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 3hồ sơ
 • Đúng hạn 1(33.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 2(67.0%)
 • Đã nhận 4hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 50.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 2hồ sơ
 • Sớm 2(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 2hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 1(50.0%)
 • Trễ 1(50.0%)
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 1hồ sơ
 • Sớm 1(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 23hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 13.0%
 • Từ chối 15(65.0%)
 • Đã xử lý 3hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 5hồ sơ
 • Đúng hạn 1(20.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 4(80.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 6hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 3hồ sơ
 • Sớm 3(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 3hồ sơ
 • Đúng hạn 3(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 5hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 2(40.0%)
 • Đã xử lý 1hồ sơ
 • Sớm 1(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 2hồ sơ
 • Đúng hạn 2(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 21hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 4(19.0%)
 • Đã xử lý 17hồ sơ
 • Sớm 16(94.0%)
 • Đúng hạn 1(6.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 18hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 7(39.0%)
 • Đã xử lý 7hồ sơ
 • Sớm 7(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 4hồ sơ
 • Đúng hạn 4(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 4hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối 4(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 183hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 89.0%
 • Từ chối 68(37.0%)
 • Đã xử lý 100hồ sơ
 • Sớm 90(90.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 15hồ sơ
 • Đúng hạn 12(80.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 3(20.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 509hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 95.0%
 • Từ chối 22(4.0%)
 • Đã xử lý 478hồ sơ
 • Sớm 437(91.0%)
 • Đúng hạn 23(5.0%)
 • Trễ 2(0.0%)
 • Đang xử lý 9hồ sơ
 • Đúng hạn 5(56.0%)
 • Sắp trễ 1(11.0%)
 • Trễ 3(33.0%)
 • Đã nhận 3hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 67.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 3hồ sơ
 • Đúng hạn 2(67.0%)
 • Sắp trễ 1(33.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 30hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 81.0%
 • Từ chối 4(13.0%)
 • Đã xử lý 25hồ sơ
 • Sớm 21(84.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 2(8.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 1(100.0%)
 • Đã nhận 4hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 4hồ sơ
 • Sớm 4(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 74hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 92.0%
 • Từ chối 3(4.0%)
 • Đã xử lý 69hồ sơ
 • Sớm 64(93.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 2hồ sơ
 • Đúng hạn 1(50.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 1(50.0%)
 • Đã nhận 4hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 1(25.0%)
 • Đã xử lý 3hồ sơ
 • Sớm 3(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 1hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 28hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 96.0%
 • Từ chối 2(7.0%)
 • Đã xử lý 26hồ sơ
 • Sớm 25(96.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 147hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 63.0%
 • Từ chối 11(7.0%)
 • Đã xử lý 133hồ sơ
 • Sớm 77(58.0%)
 • Đúng hạn 7(5.0%)
 • Trễ 41(31.0%)
 • Đang xử lý 3hồ sơ
 • Đúng hạn 1(33.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 2(67.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 9hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 9hồ sơ
 • Đúng hạn 9(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 2hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối 2(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 51hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 80.0%
 • Từ chối 5(10.0%)
 • Đã xử lý 36hồ sơ
 • Sớm 35(97.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 1(3.0%)
 • Đang xử lý 10hồ sơ
 • Đúng hạn 2(20.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 8(80.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 1(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ