Tính từ 1/2019 đến nay toàn Tỉnh Gia Lai thực hiện
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 318hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 99.0%
 • Từ chối 51(16.0%)
 • Đã xử lý 251hồ sơ
 • Sớm 225(90.0%)
 • Đúng hạn 26(10.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 16hồ sơ
 • Đúng hạn 14(88.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 2(13.0%)
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 1(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 2hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 2(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 1(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 2hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 2(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 19hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 18(95.0%)
 • Đã xử lý 1hồ sơ
 • Sớm 1(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 91hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 75.0%
 • Từ chối 55(60.0%)
 • Đã xử lý 19hồ sơ
 • Sớm 15(79.0%)
 • Đúng hạn 3(16.0%)
 • Trễ 1(5.0%)
 • Đang xử lý 17hồ sơ
 • Đúng hạn 9(53.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 8(47.0%)
 • Đã nhận 27hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 94.0%
 • Từ chối 10(37.0%)
 • Đã xử lý 16hồ sơ
 • Sớm 16(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 1(100.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 21hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 80.0%
 • Từ chối 16(76.0%)
 • Đã xử lý 4hồ sơ
 • Sớm 4(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 1(100.0%)
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 0(0.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 1(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 32hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 4(13.0%)
 • Đã xử lý 27hồ sơ
 • Sớm 26(96.0%)
 • Đúng hạn 1(4.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 1(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 79hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 99.0%
 • Từ chối 3(4.0%)
 • Đã xử lý 76hồ sơ
 • Sớm 66(87.0%)
 • Đúng hạn 9(12.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 7hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 6(86.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 1(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 414hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 97.0%
 • Từ chối 26(6.0%)
 • Đã xử lý 380hồ sơ
 • Sớm 360(95.0%)
 • Đúng hạn 13(3.0%)
 • Trễ 2(1.0%)
 • Đang xử lý 8hồ sơ
 • Đúng hạn 2(25.0%)
 • Sắp trễ 3(38.0%)
 • Trễ 3(38.0%)
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 1(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 8hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 5(63.0%)
 • Đã xử lý 3hồ sơ
 • Sớm 3(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 36hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 82.0%
 • Từ chối 3(8.0%)
 • Đã xử lý 21hồ sơ
 • Sớm 18(86.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 3(14.0%)
 • Đang xử lý 12hồ sơ
 • Đúng hạn 9(75.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 3(25.0%)
 • Đã nhận 6hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 3(50.0%)
 • Đã xử lý 3hồ sơ
 • Sớm 2(67.0%)
 • Đúng hạn 1(33.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 356hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 86.0%
 • Từ chối 13(4.0%)
 • Đã xử lý 326hồ sơ
 • Sớm 247(76.0%)
 • Đúng hạn 40(12.0%)
 • Trễ 37(11.0%)
 • Đang xử lý 17hồ sơ
 • Đúng hạn 9(53.0%)
 • Sắp trễ 3(18.0%)
 • Trễ 5(29.0%)
 • Đã nhận 10hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 67.0%
 • Từ chối 1(10.0%)
 • Đã xử lý 6hồ sơ
 • Sớm 6(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 3hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 2(67.0%)
 • Trễ 1(33.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 1hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 1(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 77hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
 • Từ chối 19(25.0%)
 • Đã xử lý 58hồ sơ
 • Sớm 58(100.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 327hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 98.0%
 • Từ chối 92(28.0%)
 • Đã xử lý 228hồ sơ
 • Sớm 224(98.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 7hồ sơ
 • Đúng hạn 6(86.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 1(14.0%)
 • Đã nhận 34hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 33.0%
 • Từ chối 25(74.0%)
 • Đã xử lý 9hồ sơ
 • Sớm 3(33.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 1(11.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 57hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 94.0%
 • Từ chối 5(9.0%)
 • Đã xử lý 51hồ sơ
 • Sớm 47(92.0%)
 • Đúng hạn 1(2.0%)
 • Trễ 1(2.0%)
 • Đang xử lý 1hồ sơ
 • Đúng hạn 1(100.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 78hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 92.0%
 • Từ chối 15(19.0%)
 • Đã xử lý 59hồ sơ
 • Sớm 58(98.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 4hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 4(100.0%)
 • Đã nhận 0hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn
 • Từ chối
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm
 • Đúng hạn
 • Trễ
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn
 • Sắp trễ
 • Trễ
 • Đã nhận 3hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 3(100.0%)
 • Đã xử lý 0hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đã nhận 38hồ sơ
 • Tỉ lệ đúng hạn 0.0%
 • Từ chối 29(76.0%)
 • Đã xử lý 9hồ sơ
 • Sớm 0(0.0%)
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)
 • Đang xử lý 0hồ sơ
 • Đúng hạn 0(0.0%)
 • Sắp trễ 0(0.0%)
 • Trễ 0(0.0%)