Thống kê hồ sơ đã nhận của Sở Nội Vụ - Tính từ 1/2020 đến nay
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Tổng số hồ sơ đã nhận Số hồ sơ đã từ chối
1 Thủ tục Đổi tên Quỹ 3 0 0
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 3 0 0
3 Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ 3 0 0
4 Thủ tục Báo cáo kết quả đại hội thành lập Hội và đề nghị phê duyệt điều lệ Hội 3 0 0
5 Thủ tục điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển CCVC theo nguyện vọng cá nhân (thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ) 3 1 0
6 Thủ tục Thành lập Hội 3 0 0
7 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 3 0 0
8 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 3 0 0
9 Thủ tục Giải thể Hội 3 0 0
10 Thủ tục Đổi tên Hội 3 0 0
11 Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội 3 0 0
12 Thủ tục Giải thể Quỹ (đối với Quỹ tự giải thể) 3 0 0