Thống kê hồ sơ đã nhận của Sở Công Thương - Tính từ 1/2020 đến nay
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Tổng số hồ sơ đã nhận Số hồ sơ đã từ chối
1 Thủ  tục Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 3 0 0
2 Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại 3 95 6
3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm 3 0 0
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 0 0
5 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn và hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương 3 0 0
6 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 3 0 0
7 Thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 3 0 0
8 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung, giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 3 0 0
9 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm) 3 0 0
10 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 3 0 0
11 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và Trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống 3 0 0
12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đối với Cửa hàng bán LPG chai 3 0 0
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm 3 0 0
14 Thủ tục cấp sửa đổi và bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương 3 0 0
15 Thủ tục Cấp lại  Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm) 3 0 0
16 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 3 0 0
17 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 3 0 0
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai 3 0 0
19 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 4 0 0
20 Thủ tục Cấp  lại giấy phép sử dụng VLNCN 3 0 0
21 Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, TP trực thuộc TW 3 0 0
22 Thủ tục Cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và Trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống 3 0 0
23 Thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và Trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống 3 0 0
24 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ đến cấp điện áp 0,4KV tại địa phương 3 0 0
25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 3 0 0
26 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 3 0 0
27 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 3 0 0
28 Thủ tục xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 3 0 0
29 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 3 0 0
30 Thủ tục thông báo hoạt động bán hàng đa cấp 3 0 0
31 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 3 0 0
32 Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 3 0 0
33 Thủ tục Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 3 0 0
34 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 3 0 0
35 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/ năm) 3 0 0
36 Điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 3 0 0
37 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW tại địa phương 3 0 0
38 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 3 0 0
39 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và Trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống 3 0 0
40 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 3 0 0
41 Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân 3 0 0
42 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 3 0 0
43 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 3 0 0
44 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 3 0 0
45 Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 3 0 0
46 Thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 3 0 0
47 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 3 0 0
48 Đăng ký Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 3 0 0
49 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ đến cấp điện áp 0,4KV tại địa phương 3 0 0
50 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 3 0 0
51 Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 3 0 0
52 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn và hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương 3 0 0