Thống kê hồ sơ đã nhận của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh - Tính từ 1/2020 đến nay
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Tổng số hồ sơ đã nhận Số hồ sơ đã từ chối
1 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 3 0 0
2 Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 3 0 0
3 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh 3 0 0
4 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 3 0 0
5 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài 3 0 0
6 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 3 0 0
7 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 3 0 0
8 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 0 0