Thống kê hồ sơ đã nhận của Công ty Điện lực Gia Lai - Tính từ 1/2020 đến nay
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Tổng số hồ sơ đã nhận Số hồ sơ đã từ chối
1 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 3 0 0
2 CẤP ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT 3 0 0
3 GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 3 0 0
4 THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN 3 0 0
5 THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ 3 0 0
6 CẤP ĐIỆN SINH HOẠT 3 0 0
7 THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN/ THAY ĐỔI LOẠI CÔNG TƠ 3 0 0
8 XỬ LÝ BÁO MẤT ĐIỆN 3 0 0
9 CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠM NGỪNG SỬ DỤNG ĐIỆN 3 0 0
10 THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 3 0 0
11 THAY ĐỔI CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 3 0 0
12 KIỂM TRA CÔNG TƠ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM 3 0 0
13 THAY ĐỔI ĐỊCH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN 3 0 0
14 THAY ĐỔI VỊ TRÍ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM 3 0 0