Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 0 0 0 0
2 Lĩnh vực đầu tư 124 123 123 0
3 Lĩnh vực xây dựng cơ bản 184 181 177 4
Tổng số 308 304 300 4