Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ XÂY DỰNG
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Hoạt động Xây dựng 883 0 0 0 883 882 1
2 Kinh doanh bất động sản 0 0 0 0 0 0 0
3 Nhà ở 0 0 0 0 0 0 0
4 Quy hoạch xây dựng 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số 883 0 0 0 883 882 1