Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ TÀI CHÍNH
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Giải quyết khiếu nại, tố cáo 0 0 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực quản lý giá 5 0 0 0 5 5 0
3 Lĩnh vực quản lý tài sản công 0 0 0 0 0 0 0
4 Lĩnh vực tài chính ngân sách 7 0 0 0 7 7 0
5 Quản lý Công sản 0 0 0 0 0 0 0
6 Quản lý tài chính doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0
7 Quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp 0 0 0 0 0 0 0
8 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số 12 0 0 0 12 12 0