Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ NỘI VỤ
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0 0
2 Công vụ, công chức 180 0 0 0 180 180 0
3 Giáo dục và đào tạo 0 0 0 0 0 0 0
4 Lĩnh vực Tôn giáo 162 0 0 0 162 162 0
5 Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 243 0 0 0 243 243 0
6 Quản lý nhà nước về công tác thanh niên 0 0 0 0 0 0 0
7 Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 0 0 0 0 0 0 0
8 Tổ chức Hội 0 0 0 0 0 0 0
9 Tổ chức Quỹ 0 0 0 0 0 0 0
10 Việc làm 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số 585 0 0 0 585 585 0