Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ NỘI VỤ
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Chính quyền địa phương 0 0 0 0
2 Công vụ, công chức 180 180 180 0
3 Giáo dục và đào tạo 0 0 0 0
4 Lĩnh vực Tôn giáo 94 94 94 0
5 Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 176 176 176 0
6 Quản lý nhà nước về công tác thanh niên 0 0 0 0
7 Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 0 0 0 0
8 Tổ chức Hội 0 0 0 0
9 Tổ chức Quỹ 0 0 0 0
Tổng số 450 450 450 0