Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 DI SẢN VĂN HÓA 6 0 0 0 6 6 0
2 DU LỊCH 51 0 0 0 51 51 0
3 GIA ĐÌNH 1 0 0 0 1 1 0
4 THỂ DỤC THỂ THAO 3 0 0 0 3 3 0
5 VĂN HÓA 353 0 0 0 353 353 0
Tổng số 414 0 0 0 414 414 0