Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 ĐĂNG KIỂM 0 0 0 0 0 0 0
2 ĐƯỜNG BỘ 3.173 0 0 0 3.173 3.173 0
3 ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 1 0 0 0 1 1 0
Tổng số 3.174 0 0 0 3.174 3.174 0