Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
TÌNH HÌNH XỬ LÝ THEO LĨNH VỰC TRONG NĂM 2019 - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 0 0 0 0
2 ĐĂNG KIỂM 0 0 0 0
3 ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 1 1 1 0
4 KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 164 164 164 0
5 PHƯƠNG TIỆN NGƯỜI LÁI 829 829 829 0
6 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 48 46 46 0
7 VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 2.220 2.217 2.217 0
8 XE MÁY CHUYÊN DÙNG 76 75 75 0
Tổng số 3.338 3.332 3.332 0