Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
Tình hình xử lý (Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 09 giờ 02 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2020)
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trực tiếp Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 UBND huyện Chư Păh 2.893 2.893 0 0 29 27 2 2.864 2.817 47
2 UBND thị trấn Ia Ly 214 214 0 0 0 0 0 214 162 52
3 UBND thị trấn Phú Hòa 801 801 0 0 0 0 0 801 773 28
4 UBND xã Chư Đăng Ya 104 104 0 0 0 0 0 104 104 0
5 UBND xã Đăk Tơ Ver 61 61 0 0 0 0 0 61 60 1
6 UBND xã Hà Tây 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
7 UBND xã Hòa Phú 5 5 0 0 0 0 0 5 2 3
8 UBND xã Ia Ka 562 562 0 0 0 0 0 562 553 9
9 UBND xã Ia Khươl 438 438 0 0 0 0 0 438 415 23
10 UBND xã Ia Kreng 106 106 0 0 0 0 0 106 101 5
11 UBND xã Ia Mơ Nông 137 137 0 0 0 0 0 137 125 12
12 UBND xã Ia Nhin 736 736 0 0 0 0 0 736 734 2
13 UBND xã Ia Phí 149 149 0 0 0 0 0 149 147 2
14 UBND xã Nghĩa Hòa 711 711 0 0 0 0 0 711 700 11
15 UBND xã Nghĩa Hưng 609 609 0 0 0 0 0 609 589 20
Tổng số 7.527 7.527 0 0 29 27 2 14.996 14.564 432