Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
Tình hình xử lý (Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 16 giờ 16 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2020)
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trực tiếp Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 UBND huyện Chư Pưh 1.151 791 360 0 1.080 1.079 1
2 UBND thị trấn Nhơn Hoà 435 435 0 0 435 435 0
3 UBND xã Chư Don 11 11 0 0 11 11 0
4 UBND xã Ia BLứ 1.222 1.222 0 0 1.219 1.219 0
5 UBND xã Ia Dreng 923 923 0 0 923 923 0
6 UBND xã Ia Hla 237 237 0 0 237 237 0
7 UBND xã Ia Hrú 794 794 0 0 791 791 0
8 UBND xã Ia Le 298 298 0 0 298 298 0
9 UBND xã Ia Phang 596 596 0 0 590 590 0
10 UBND xã Ia Rong 412 412 0 0 409 409 0
Tổng số 6.079 5.719 360 0 5.993 5.992 1