Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2019
Tình hình xử lý (Thời điểm tổng hợp số liệu lúc: 09 giờ 02 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2020)
STT Cơ quan thực hiện Số mới tiếp nhận Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Tổng số Trực tiếp Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 UBND huyện Chư Pưh 1.198 994 204 0 5 5 0 1.193 1.193 0
2 UBND thị trấn Nhơn Hoà 6 6 0 0 0 0 0 6 6 0
3 UBND xã Chư Don 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UBND xã Ia BLứ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UBND xã Ia Dreng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UBND xã Ia Hla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UBND xã Ia Hrú 12 12 0 0 0 0 0 12 12 0
8 UBND xã Ia Le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UBND xã Ia Phang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UBND xã Ia Rong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số 1.216 1.012 204 0 5 5 0 2.422 2.422 0