• Đã nhận 226hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 90.0%
  • Từ chối 33(15.0%)
  • Đã xử lý 146hồ sơ
  • Sớm 140(96.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 1(1.0%)
  • Đang xử lý 47hồ sơ
  • Đúng hạn 34(72.0%)
  • Sắp trễ 2(4.0%)
  • Trễ 11(23.0%)