• Đã nhận 231hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 92.0%
  • Từ chối 101(44.0%)
  • Đã xử lý 112hồ sơ
  • Sớm 88(79.0%)
  • Đúng hạn 19(17.0%)
  • Trễ 2(2.0%)
  • Đang xử lý 18hồ sơ
  • Đúng hạn 13(72.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 5(28.0%)