• Đã nhận 8hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
  • Từ chối 5(63.0%)
  • Đã xử lý 1hồ sơ
  • Sớm 1(100.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 2hồ sơ
  • Đúng hạn 2(100.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)