• Đã nhận 20hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 75.0%
  • Từ chối 16(80.0%)
  • Đã xử lý 2hồ sơ
  • Sớm 2(100.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 2hồ sơ
  • Đúng hạn 1(50.0%)
  • Sắp trễ 1(50.0%)
  • Trễ 0(0.0%)