• Đã nhận 3hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
  • Từ chối 1(33.0%)
  • Đã xử lý 1hồ sơ
  • Sớm 1(100.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 1hồ sơ
  • Đúng hạn 1(100.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)