• Đã nhận 775hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 97.0%
  • Từ chối 167(22.0%)
  • Đã xử lý 554hồ sơ
  • Sớm 531(96.0%)
  • Đúng hạn 13(2.0%)
  • Trễ 2(0.0%)
  • Đang xử lý 54hồ sơ
  • Đúng hạn 46(85.0%)
  • Sắp trễ 1(2.0%)
  • Trễ 7(13.0%)