• Đã nhận 38hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
  • Từ chối 22(58.0%)
  • Đã xử lý 13hồ sơ
  • Sớm 12(92.0%)
  • Đúng hạn 1(8.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 3hồ sơ
  • Đúng hạn 3(100.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)