• Đã nhận 533hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 93.0%
  • Từ chối 93(17.0%)
  • Đã xử lý 395hồ sơ
  • Sớm 376(95.0%)
  • Đúng hạn 11(3.0%)
  • Trễ 1(0.0%)
  • Đang xử lý 45hồ sơ
  • Đúng hạn 21(47.0%)
  • Sắp trễ 2(4.0%)
  • Trễ 22(49.0%)