• Đã nhận 23hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 60.0%
  • Từ chối 13(57.0%)
  • Đã xử lý 9hồ sơ
  • Sớm 6(67.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 3(33.0%)
  • Đang xử lý 1hồ sơ
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 1(100.0%)