• Đã nhận 426hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 88.0%
  • Từ chối 123(29.0%)
  • Đã xử lý 249hồ sơ
  • Sớm 211(85.0%)
  • Đúng hạn 22(9.0%)
  • Trễ 8(3.0%)
  • Đang xử lý 54hồ sơ
  • Đúng hạn 34(63.0%)
  • Sắp trễ 5(9.0%)
  • Trễ 15(28.0%)