• Đã nhận 158hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 62.0%
  • Từ chối 42(27.0%)
  • Đã xử lý 21hồ sơ
  • Sớm 20(95.0%)
  • Đúng hạn 1(5.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 95hồ sơ
  • Đúng hạn 51(54.0%)
  • Sắp trễ 7(7.0%)
  • Trễ 37(39.0%)