• Đã nhận 2hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 100.0%
  • Từ chối 0(0.0%)
  • Đã xử lý 1hồ sơ
  • Sớm 1(100.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 1hồ sơ
  • Đúng hạn 1(100.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)