• Đã nhận 1196hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 89.0%
  • Từ chối 226(19.0%)
  • Đã xử lý 906hồ sơ
  • Sớm 803(89.0%)
  • Đúng hạn 17(2.0%)
  • Trễ 8(1.0%)
  • Đang xử lý 64hồ sơ
  • Đúng hạn 45(70.0%)
  • Sắp trễ 7(11.0%)
  • Trễ 12(19.0%)