• Đã nhận 32hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 57.0%
  • Từ chối 18(56.0%)
  • Đã xử lý 10hồ sơ
  • Sớm 7(70.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 3(30.0%)
  • Đang xử lý 4hồ sơ
  • Đúng hạn 1(25.0%)
  • Sắp trễ 2(50.0%)
  • Trễ 1(25.0%)