• Đã nhận 2047hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 93.0%
  • Từ chối 410(20.0%)
  • Đã xử lý 1547hồ sơ
  • Sớm 1379(89.0%)
  • Đúng hạn 94(6.0%)
  • Trễ 45(3.0%)
  • Đang xử lý 90hồ sơ
  • Đúng hạn 53(59.0%)
  • Sắp trễ 8(9.0%)
  • Trễ 29(32.0%)
Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý