• Đã nhận 62hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 97.0%
  • Từ chối 28(45.0%)
  • Đã xử lý 23hồ sơ
  • Sớm 22(96.0%)
  • Đúng hạn 1(4.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 11hồ sơ
  • Đúng hạn 10(91.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 1(9.0%)