• Đã nhận 165hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 74.0%
  • Từ chối 74(45.0%)
  • Đã xử lý 74hồ sơ
  • Sớm 59(80.0%)
  • Đúng hạn 1(1.0%)
  • Trễ 6(8.0%)
  • Đang xử lý 17hồ sơ
  • Đúng hạn 7(41.0%)
  • Sắp trễ 2(12.0%)
  • Trễ 8(47.0%)