• Đã nhận 17hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 71.0%
  • Từ chối 10(59.0%)
  • Đã xử lý 4hồ sơ
  • Sớm 4(100.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 3hồ sơ
  • Đúng hạn 1(33.0%)
  • Sắp trễ 0(0.0%)
  • Trễ 2(67.0%)