• Đã nhận 374hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 94.0%
  • Từ chối 74(20.0%)
  • Đã xử lý 253hồ sơ
  • Sớm 245(97.0%)
  • Đúng hạn 2(1.0%)
  • Trễ 1(0.0%)
  • Đang xử lý 47hồ sơ
  • Đúng hạn 35(74.0%)
  • Sắp trễ 1(2.0%)
  • Trễ 11(23.0%)