• Đã nhận 433hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 96.0%
  • Từ chối 153(35.0%)
  • Đã xử lý 251hồ sơ
  • Sớm 216(86.0%)
  • Đúng hạn 32(13.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 29hồ sơ
  • Đúng hạn 22(76.0%)
  • Sắp trễ 6(21.0%)
  • Trễ 1(3.0%)