• Đã nhận 365hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 94.0%
  • Từ chối 74(20.0%)
  • Đã xử lý 250hồ sơ
  • Sớm 242(97.0%)
  • Đúng hạn 2(1.0%)
  • Trễ 1(0.0%)
  • Đang xử lý 41hồ sơ
  • Đúng hạn 29(71.0%)
  • Sắp trễ 1(2.0%)
  • Trễ 11(27.0%)