• Đã nhận 434hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 98.0%
  • Từ chối 153(35.0%)
  • Đã xử lý 255hồ sơ
  • Sớm 220(86.0%)
  • Đúng hạn 32(13.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 26hồ sơ
  • Đúng hạn 22(85.0%)
  • Sắp trễ 3(12.0%)
  • Trễ 1(4.0%)