• Đã nhận 158hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 78.0%
  • Từ chối 73(46.0%)
  • Đã xử lý 68hồ sơ
  • Sớm 55(81.0%)
  • Đúng hạn 1(1.0%)
  • Trễ 6(9.0%)
  • Đang xử lý 17hồ sơ
  • Đúng hạn 10(59.0%)
  • Sắp trễ 1(6.0%)
  • Trễ 6(35.0%)