• Đã nhận 56hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 97.0%
  • Từ chối 26(46.0%)
  • Đã xử lý 21hồ sơ
  • Sớm 20(95.0%)
  • Đúng hạn 1(5.0%)
  • Trễ 0(0.0%)
  • Đang xử lý 9hồ sơ
  • Đúng hạn 8(89.0%)
  • Sắp trễ 1(11.0%)
  • Trễ 0(0.0%)