• Đã nhận 92hồ sơ
  • Tỉ lệ đúng hạn 84.0%
  • Từ chối 15(16.0%)
  • Đã xử lý 54hồ sơ
  • Sớm 48(89.0%)
  • Đúng hạn 0(0.0%)
  • Trễ 1(2.0%)
  • Đang xử lý 23hồ sơ
  • Đúng hạn 17(74.0%)
  • Sắp trễ 3(13.0%)
  • Trễ 3(13.0%)