Đánh giá Đánh giá

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Lời ngỏ

"Việc đánh giá của Quý vị là cơ sở để các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết Thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn."

Vui lòng nhấn vào các mục đánh giá ở trên để truy cập trang đánh giá

UBND TỈNH GIA LAI

Tỉnh Gia Lai - Năm 2022

( Đã có 0 lượt đánh giá )