Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Tình hình xử lý hồ sơ các tháng trong năm 2020
Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý