Thông báo

Từ ngày 1/1/2021 Cổng dịch vụ tỉnh Gia Lai chuyển về địa chỉ mới dichvucong.gialai.gov.vn