Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
31 1.000167.000.00.00.H21 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Giáo dục nghề nghiệp
32 1.000181.000.00.00.H21 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai Giáo dục Thường xuyên
33 1.000184.000.00.00.H21 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
34 1.000234.000.00.00.H21 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình Giáo dục nghề nghiệp
35 1.000243.000.00.00.H21 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
36 1.000259.000.00.00.H21 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên
37 1.000262.000.00.00.H21 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
38 1.000266.000.00.00.H21 Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình Giáo dục nghề nghiệp
39 1.000269.000.00.00.H21 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
40 1.000270.000.00.00.H21 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai Giáo dục Trung học