Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
51 1.000379.000.00.00.H21 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai Gia đình
52 1.000386.000.00.00.H21 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Sở Nội vụ - tỉnh Gia Lai Việc làm
53 1.000389.000.00.00.H21 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Giáo dục nghề nghiệp
54 1.000390.000.00.00.H21 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp - tỉnh Gia Lai Tư vấn pháp luật
55 1.000401.000.00.00.H21 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Việc làm
56 1.000404.000.00.00.H21 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp - tỉnh Gia Lai Tư vấn pháp luật
57 1.000414.000.00.00.H21 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai Lao động
58 1.000415.000.00.00.H21 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ - tỉnh Gia Lai Tôn giáo Chính phủ
59 1.000419.000.00.00.H21 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai Hộ tịch
60 1.000425.000.00.00.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai Kinh doanh khí